Informacje związane z przetwarzaniem danych osobowych

DANE ADMINISTRATORA DANYCH
W świetle obowiązujących przepisów jesteśmy Administratorem Państwa danych osobowych. Oznacza to, że: LECZNICA „GOCŁAW”,
Ul. FIELDORFA 5, 03-984 WARSZAWA, NIP 1130018111, REGON 002163410,
odpowiada za ich wykorzystanie w sposób bezpieczny, zgodny z umową oraz obowiązującymi przepisami.
Inspektorem ochrony danych jest: dr n. praw. Maciej Gibiński.

DANE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH
Telefon: 883 925 879 Mail: IOD@cdpm.pl Inspektor ochrony danych, spotyka się z osobami, których dan dotyczą, po wcześniejszym ustaleniu terminu.

CEL PRZETWARZANIA DANYCH
Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora danych w celu:
– Udzielenia świadczenia zdrowotnego (w tym, wystawienia skierowania, recepty) – na podstawie obowiązujących przepisów prawnych;
– Rozliczenia świadczenia zdrowotnego udzielana w ramach umowy zawartej przez Administratora danych z NFZ – na podstawie obowiązujących przepisów prawnych;
– Realizacji praw pacjenta (przechowywania dokumentacji medycznej, jej udostępniania, jak
również realizacji obowiązku informacyjnego) – na podstawie obowiązujących przepisów
prawnych;
– Tworzenia dokumentacji medycznej indywidualnej zewnętrznej – na podstawie
obowiązujących przepisów prawnych;
– Wykonywania badań statystycznych – na podstawie obowiązujących przepisów prawnych;
– Przekazania informacji do Państwowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej – na podstawie
obowiązujących przepisów prawnych;
– Wystawienia na Państwa życzenie faktury Vat – na podstawie obowiązujących przepisów
prawnych;
– Kontaktu telefonicznego w sprawie wizyty (potwierdzenie, odwołanie, zmiana terminu).
– Kontaktu sms w sprawie wizyty (potwierdzenie, odwołanie, zmiana terminu),
– Realizacji zadań wynikających z ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia w
związku z obowiązkiem prowadzenia elektronicznej dokumentacji medycznej;
– Realizacji zadań wynikających z ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia w
związku z obowiązkiem przesyłania informacji na temat zdarzeń medycznych.

PRAWNIE UZASADNIONE INTERESY REALIZOWANE PRZEZ ADMINISTRATORA
Państwa dane mogą być przez nas wykorzystywane ze względu na nasz interes prawny w związku z przesłaniem, aktualnych promocji w rozumieniu art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

INFORMACJE O ODBIORCACH DANYCH OSOBOWYCH LUB O KATEGORIACH ODBIORCÓW, JEŻELI ISTNIEJĄ
Odbiorcami przetwarzanych przez nas danych są:
– osoby wykonujące zawód medyczny, w celu ochrony zdrowia, udzielania oraz zarządzania udzielaniem świadczeń zdrowotnych, utrzymania systemu teleinformatycznego, w którym przetwarzana jest dokumentacja medyczna;
– upoważnieni pracownicy Administratora danych;
– osoba upoważniona przez pacjenta za życia lub osobie, która w chwili zgonu pacjenta była
jego przedstawicielem ustawowym;
– podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych, jeżeli dokumentacja ta jest niezbędna do
zapewnienia ciągłości świadczeń zdrowotnych;
– organy władzy publicznej, w tym Rzecznik Praw Pacjenta, Narodowy Fundusz Zdrowia,
organy samorządu zawodów medycznych;
– konsultanci krajowi i wojewódzcy, w zakresie niezbędnym do wykonywania przez te
podmioty ich zadań, w szczególności nadzoru i kontroli;
– podmioty, o których mowa w art. 119 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o
działalności leczniczej, w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia kontroli na zlecenie
ministra właściwego do spraw zdrowia;
– upoważnione przez podmiot, o którym mowa w art. 121 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r.
o działalności leczniczej, osobom wykonującym zawód medyczny, w zakresie niezbędnym
do sprawowania nadzoru nad podmiotem leczniczym niebędącym przedsiębiorcą;
– minister właściwy do spraw zdrowia, sądy, w tym sądy dyscyplinarne, prokuratura, lekarz sądowy i rzecznik odpowiedzialności zawodowej, w związku z prowadzonym
postępowaniem;
– uprawnione na mocy odrębnych ustaw organy i instytucje, jeżeli badanie zostało
przeprowadzone na ich wniosek;
– organy rentowe oraz zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, w związku z
prowadzonym przez nie postępowaniem;
– podmioty prowadzące rejestry usług medycznych, w zakresie niezbędnym do prowadzenia
rejestrów;
– zakłady ubezpieczeń, za zgodą pacjenta;
– komisje lekarskie podległe ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych, wojskowym
komisjom lekarskim oraz komisjom lekarskim Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego lub
Agencji Wywiadu, podległym Szefom właściwych Agencji;
– osoby wykonujące zawód medyczny, w związku z prowadzeniem procedury oceniającej
podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych na podstawie przepisów o akredytacji w ochronie zdrowia albo procedury uzyskiwania innych certyfikatów jakości, w zakresie niezbędnym do ich przeprowadzenia;
– wojewódzkie komisje do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych, w zakresie prowadzonego postępowania;
– spadkobiercy w zakresie prowadzonego postępowania przed wojewódzką komisją do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych;
– osoby wykonujące czynności kontrolne na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia, w zakresie niezbędnym do ich przeprowadzenia;
– członkowie zespołów kontroli zakażeń szpitalnych, o których mowa w art. 14 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2016 r. poz. 1866, 2003 i 2173), w zakresie niezbędnym do wykonywania ich zadań.
– Inspektor Ochrony Danych;
– Biuro Rachunkowe;
– Dostawca oprogramowania do prowadzenia dokumentacji medycznej w formie
elektronicznej;
– Informatyk
– Podmioty przetwarzające na podstawie zawartej umowy,
– Centrum e-Zdrowia jako Administrator Danych Systemów informatycznych prowadzonych na podstawie ustawy o systemach informacji w ochronie zdrowia.

W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, nie przekazujemy ich do Państwa trzeciego.

OKRES, PRZEZ KTÓRY DANE OSOBOWE BĘDĄ PRZECHOWYWANE, A GDY NIE JEST TO MOŻLIWE, KRYTERIA USTALANIA TEGO OKRESU
Państwa dane osobowe będą przez nas przechowywane przez okres:
Dane zawarte w dokumentacji medycznej indywidualnej:
– 2 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym wystawiono skierowanie – w przypadku, gdy świadczenie zdrowotne nie zostało udzielone z powodu niezgłoszenia się pacjenta w ustalonym terminie, chyba że pacjent odebrał skierowanie;
– 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym udzielono świadczenia zdrowotnego będącego przedmiotem skierowania lub zlecenia lekarza – w przypadku skierowań na badania lub zleceń lekarza,
– 10 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym wykonano zdjęcie – w przypadku zdjęć rentgenowskich przechowywanych poza dokumentacją medyczną pacjenta;
– 20 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu;
– 22 lat – w przypadku dokumentacji medycznej dotyczącej dzieci do ukończenia 2. roku życia,
– 30 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpił zgon – w przypadku zgonu pacjenta
na skutek uszkodzenia ciała lub zatrucia;
– 30 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu – w przypadku
dokumentacji medycznej zawierającej dane niezbędne do monitorowania losów krwi i jej składników, która jest przechowywana;

Dane zawarte w dokumentacji medycznej zbiorczej – przez okres 20 lat od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano wpisu.
Dane zawarte w Rejestrze udostępnionej dokumentacji medycznej – przez okres 20 lat, od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano wpisu.
Dane zawarte na fakturze Vat – przez okres 5 lat – zgodnie z art. 112 ustawy o podatku od towarów i usług Dz.U.2017.1221 t.j. z dnia 2017.06.24.
Dane zawarte w Księdze Skargi i Wniosków – przez okres 5 lat, od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano wpisu.

DANE PRZETWARZANE PRZEZ ADMINISTRATORA DANYCH

W związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych konieczne jest podanie danych niezbędnych do założenia dokumentacji medycznej oraz udzielenia świadczenia zdrowotnego.

Dane osobowe podawane obowiązkowo:
Na podstawie § 10 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 kwietnia 2020 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. poz. 666):
– Imię i nazwisko
– PESEL
– Data urodzenia
– Adres zamieszkania
– Adres e-mail – w przypadku, gdy chcą Państwo otrzymać dokumentację medyczną w formie elektronicznej.
– Imię i nazwisko przedstawiciela ustawowego
– Adres zamieszkania przedstawiciela ustawowego

Na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1373 z późn. zm.)
– seria i numer dowodu osobistego, paszportu lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość – w przypadku gdy system nie potwierdzi prawa do świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych;
– w przypadku gdy system nie potwierdzi prawa do świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych;
– numer telefonu lub oznaczenie innego sposobu komunikacji ze świadczeniobiorcą lub jego opiekunem – w przypadku zapisania na listę oczekujących.
– Numer legitymacji lub innego dokumentu potwierdzającego prawo do dodatkowych świadczeń zdrowotnych.
Na podstawie ustawy o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 106 z późn. zm.)
– imię i nazwisko lub nazwa podatnika i nabywcy towarów lub usług
– adres podatnika i nabywcy towarów lub usług;
– numer, za pomocą którego podatnik jest zidentyfikowany na potrzeby podatku.

Dane przetwarzane dobrowolnie:
– Numer telefonu
– Adres e-mail – w pozostałym zakresie

Brak podania w trakcie rejestracji lub na etapie późniejszym danych osobowych dobrowolnych (telefon) uniemożliwi Państwu skorzystanie z prawa do uzyskania dokumentacji medycznej w formie elektronicznej, ze względu na brak możliwości weryfikacji Państwa tożsamości.

PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ
W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługuje Państwu prawo do:
• dostępu do danych;
• sprostowania danych;
• usunięcia danych – w zakresie przewidzianym w obowiązujących przepisach prawnych;
• ograniczenia przetwarzania – w zakresie przewidzianym w obowiązujących przepisach
prawnych;
• wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
• przenoszenia danych – w zakresie przewidzianym w obowiązujących przepisach prawnych;
• cofnięcia zgody na przetwarzanie danych na podstawie wydanej uprzednio przez Państwa
zgody bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody
przed jej cofnięciem;
• wniesienia skargi do organu nadzorczego – jeżeli uznają Państwo, że przetwarzanie danych
odbywa się w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami.

PRZETWARZANIE DANYCH PRZEZ ICH PROFILOWANIE
W przypadku, gdy korzystacie Państwo ze świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych, Wasze dane osobowe (numer PESEL) będą przetwarzane przez ich profilowanie. Oznacza to, że Administrator danych w dniu wizyty sprawdzi Państwa uprawnienia do świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych. Profilowanie odbywa się wyłącznie na podstawie przepisów ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

RODO – obowiązek informacyjny 

Poniżej znajdują się wszelkie informacje odnoszące się do przetwarzania danych osobowych pacjentów w związku z udzielaniem świadczeń Lecznicy Stomatologicznej w Warszawie z siedzibą : ul. Fieldorfa 5, 03-984 Warszawa oraz udzielonymi zgodami dodatkowymi.

1. Administrator danych:

Lecznica „GOCŁAW” Maria Kamela z siedzibą : 

ul. Fieldorfa 5, 03-984 Warszawa

2. Kontakt w sprawie przetwarzania danych osobowych:

We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych prosimy o kontakt przez formularz kontaktowy na stronie internetowej Lecznicy bądź bezpośrednio w placówce administratora danych. 

3. Skąd pozyskiwane są dane:

Dane szczegółowe pozyskujemy od pacjenta w sposób bezpośredni podczas rejestracji w placówce leczniczej – drogą telefoniczną,      e-mailową, osobiście oraz poprzez formularz kontaktowy na naszej stronie internetowej.

4. Zakres pozyskiwanych danych osobowych:

Etap rejestracji wizyty: imię, nazwisko, numer telefonu/e-mail.

Etap rejestracji w dniu wizyty (bezpośrednio przed wizytą): imię, nazwisko, nr PESEL/ data urodzenia
(w przypadku osób nieposiadających nr PESEL), płeć,  adres zamieszkania, dokumentacja medyczna związana ze zdrowiem pacjenta.

5. Cele przetwarzania danych osobowych:

 1. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. h Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
  z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) w zw. z art. 25 pkt 1 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz § 10 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania – ustalenie, potwierdzenie tożsamości pacjenta przed udzieleniem świadczenia medycznego.
 2. 9 ust. 2 lit. h RODO w zw. z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania – celem przetwarzania danych w placówce leczniczej jest prowadzenie i przechowywanie dokumentacji medycznej.
 3. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z art. 9 ust. 3 oraz art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz § 8 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada
  2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania – realizacja prawa pacjenta związana np. z pozyskiwaniem i archiwizacją oświadczeń, w których pacjent upoważnia inne osoby do pozyskiwania informacji odnośnie jego stanu zdrowia bądź odbioru dokumentacji medycznej.
 4. 6 ust. 1 lit. b oraz f RODO, jako prawnie uzasadniony interes administratora przejawiający się opieką na gruncie obsługowym pacjenta, zarządzaniem wizytami (grafiki) – pozyskiwany kontakt telefoniczny/e-mail celem rezerwacji, potwierdzenia, odwołania wizyty, jak również przekazywanie informacji około wizytowych
  i wszelkiego rodzaju zapytania odnoszące się do stanu zdrowia pacjenta po zabiegu.
 5. 6 ust. 1 lit. b oraz f RODO, jako prawnie uzasadniony interes administratora, który związany jest
  z dochodzeniem roszczeń, jak również obroną wszelkich naszych praw.

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26.08.2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów – prowadzenie KPiR, jak również spoczywające na administratorze obowiązki podatkowe (wystawianie rachunków, faktur) wiąże się z koniecznością przetwarzania danych osobowych.

ust. 1 lit. a RODO w zw. z art. 172 ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. ustawy Prawo telekomunikacyjne
w zw. z art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną – przesyłanie korespondencji, takich jak informacje o akcjach profilaktyki jamy ustnej, przesłanie planu leczenia, etc.
 

6. Komu przekazywane są dane osobowe:

Jako podmiot leczniczy jesteśmy zobligowani do dbania o poufność pobieranych danych osobowych zarówno na płaszczyźnie osobowej, jak również infrastruktury informatycznej.

Dane osobowe mogą być przekazywane poniższym odbiorcom:

podmioty wskazane w art. 26 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz w przepisach ustaw szczególnych,

 1. podmiotom współpracującym z podmiotem leczniczym w zakresie świadczonych usług medycznych,
  pracownie techniki dentystycznej,
 2. dostawcom usług technicznych i organizacyjnych, m.in.: usługi informatyczne, firmy dokonujące cykliczne badania urządzeń RTG, usługi kurierskie i pocztowe,
 3. dostawcom usług prawnych i doradczych,
 4. osobom upoważnionym przez pacjenta do uzyskiwaniu informacji o stanie jego zdrowia
  i udzielonych świadczeniach zdrowotnych oraz dokumentacji.

7. Czy dane osobowe są przekazywane poza Unię Europejską:

Nie. Dane osobowe nie są przekazywane poza Unię Europejską.

8. Czas przetwarzania danych osobowych:

Zgodnie z obowiązującym prawem dokumentację medyczną pacjenta jesteśmy zobligowani przechowywać przez okres 20 lat od dnia dokonania ostatniego wpisu.

Wszelkie dane osobowe, które przetwarzane są na potrzeby rachunkowości, rozliczeń podatkowych przechowywane są przez okres 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy.

Jeśli wyrażona jest zgoda dodatkowa uszczegóławiająca zakres przetwarzania danych wówczas dane
te przetwarzane są od chwili wyrażenia zgody do czasu jej cofnięcia.

Po upływie wyżej wymienionych terminów dane osobowe są usuwane.

9. Obowiązek podania danych osobowych:

Korzystanie z usług medycznych w Lecznicy „GOCŁAW” jest dobrowolne. Jako podmiot leczniczy jesteśmy jednak, zgodnie z obowiązującym prawem, zobligowani do prowadzenia dokumentacji medycznej, która ujmuje oznaczenie tożsamości pacjenta wraz z jego danymi osobowymi.

W związku z powyższym niepodanie danych osobowych może skutkować odmową rejestracji wizyty, tym samym udzielenia świadczenia medycznego. Ta sama sytuacja dotyczy również danych osobowych pacjenta przetwarzanych w związku z obowiązkiem podatkowym, ewidencyjnym (rachunkowym), tj. brak możliwości wystawienia faktury/imiennego rachunku.

Dane, które pozyskujemy dobrowolnie to adres e-mail oraz numer telefonu. Ich niepodanie nie skutkuje odmową udzielenia świadczenia medycznego, natomiast administrator nie ma możliwości: przesłania wiadomości przypominającej o wizycie, przesłania planu leczenia, możliwości wysłania zdjęć radiologicznych (brak e-mail w bazie), etc.

Pacjent ma możliwość w każdym momencie prawo do odwołania wyrażonej zgody dodatkowej. Wystarczy osobista dyspozycja w placówce bądź kontakt e-mail z pkt.2

10. Przysługujące prawa:

Administrator zapewnia prawo dostępu do danych, do ich sprostowania, żądania ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Można również skorzystać z uprawnienia do złożenia wobec administratora sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych oraz prawa do przenoszenia danych do innego administratora danych. Skorzystanie z powyższych uprawnień jest możliwe poprzez formularz kontaktowy na stronie internetowej Lecznicy bądź bezpośrednio w placówce. Dodatkowo informujemy, że każdemu pacjentowi przysługuje prawo do wniesienia skargi w związku z nieprzestrzeganiem przepisów ochrony danych osobowych do Prezesa urzędu ochrony danych osobowych.

Dane nie będą podlegały profilowaniu.

Polityka COOKIES

Nasza strona internetowa  korzysta z plików cookies. Umożliwiają one prawidłowe działanie witryny oraz dostosowanie treści do potrzeb użytkownika. Pliki cookies wykorzystujemy do spersonalizowania treści i reklam, aby móc oferować funkcje społecznościowe, jak również analizować ruch na stronie. W dowolnym momencie użytkownik może zmienić ustawienia odnoszące się do plików cookies, tak aby nie były one zapisywane. 

Pliki cookies (ciasteczka) są to małe pliki tekstowe, które wysyła odwiedzany przez użytkownika serwis. Pliki te są zapisywane na dysku twardym komputera, laptopa bądź innym urządzeniu, z którego użytkownik korzysta z Internetu (smartfon, tablet). Informacje umieszczone w ciasteczkach odczytywane są wyłącznie przez serwer, który je przesłał.

Pliki cookies umożliwiają prawidłowe działanie strony internetowej. Wykorzystywane są przez większość witryn rządowych, informacyjnych, sklepów internetowych, itd.

Pliki cookies zwykle przechowują informacje odnoszące się do preferencji użytkownika, które w realny sposób pozwalają na dostosowanie treści ujętych na stronie internetowej do oczekiwań użytkowników. Pozwalają na tworzenie statystyk, które umożliwiają ulepszanie zawartości informacyjnej na stronie internetowej. Służą również do optymalizacji korzystania ze stron internetowych, np. odpowiednie wyświetlenie strony internetowej na danym urządzeniu użytkownika.

Mechanizm przechowywania oraz odczytu plików cookies nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych, jak również żadnych informacji poufnych z urządzenia użytkownika. Administrator danych współpracuje z serwisami zewnętrznymi Google (np. Google Analytics, Google Maps), Facebook, które mogą zamieszczać pliki cookie na urządzeniach użytkownika – legitymują się własną polityką cookies. Za bezpieczeństwo tych plików cookies Administrator danych nie ponosi odpowiedzialności.

Użytkownik urządzenia w większości dostępnych przeglądarek internetowych ma możliwość samodzielnej kontroli ustawień ciasteczek. W opcjach ustawienia użytkownik może wyrazić zgodę na stosowanie plików cookies, ma możliwość ich zablokowania, jak i usunięcia. Użytkownik ma również możliwość określenia zastosowania plików cookies przez poszczególne strony internetowe oraz dopasować ustawienia różnych typów plików cookies.

Wykorzystywane przez urządzenia mobilne, komputery stacjonarne i przenośne przeglądarki internetowe w większości akceptują pliki cookies, jako domyślne ustawienie. Użytkownik w każdej chwili może to ustawienie zmienić poprzez wybranie odpowiedniej opcji w wykorzystywanej przez niego przeglądarce. Szczegółowe informacje zwykle użytkownik może znaleźć w zakładce „pomoc”, np.

 1.  Mozilla Firefox –   https://support.mozilla.org/pl/kb/usuwanie-ciasteczek
 2.  Google Chrome –  https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl
 3.  Safari (Apple) –     https://support.apple.com/pl-pl/guide/safari/sfri11471/mac
Umów wizytę